امروز: شنبه 30 دی 1396 برابر با 20 ژانویه 2018

آخرين اخبار

مقاله:آشنایی با فلسفه حقوق حیوانات

1 ترجمه ي حاضر را بر اساس متن کامل انگليسي آن و مقابله با ترجمه ي

فرانسوي اش انجام داده ام:

Tom Regan : The Philosophy of Animal Rights.

2 تام رگان، متولد سال .... ميلادي يکي از برجسته تر ين کارشناسان حقوق حيوانات در سطح جهانيست و کمتر فعال حقوق حيوانات ميتوان يافت که با نام وي و آثارش آشنا نباشد. وي در انظار عمومي غرب نيز جزو چهرههاي محبوب است و برخي از رسانههاي معتبر وي را به شمار آوردهاند. پروفسور رگان از سال .... در دانشگاه کاروليناي شمالي « پنجاه شخصيت معاصر که دارند جهان را تغيير ميدهند » جزو
آمر يکا تدريس ميکن د و کرسي افتخاري فلسفي دارد. وي کتابها و مقالات فراواني در زمينهي فلسفه و حقوق حيوانات نوشته که است که از هنگام انتشارش در سال .... تاکنون تبديل (The Case for Animal Rights) « در دفاع از حقوق حيوانات » مشهورتر ينشان انجمنهاي دفاع از حقوق حيوانات در غرب شده و تأثيري انکارناپذير در عمقگيري و گسترشيابي انديشه و « مانيفست » يا « انجيل » به نوعي
تأسيس « بنياد فرهنگ و حيوانات » فعاليت حقوقي براي حمايت از حيوانات داشته است. تام و همسرش نانسي در سال .... انجمني به نام کردند که همچنان در زمينه ي گسترش فکري و فرهنگي و هنري انسان براي رو يکردي مثبت به حيوانات فعاليت ميکند. سايت رسمي پروفسور رگان منبعي غني از مطالب آموزنده براي هر فعال حقوق حيوانات است که با زبان انگليسي آشنايي داشته باشد.


تام رگان 2 – مهرداد مهربان

حيوان به طورکلي بر دو نوع است: يا انسان است يا ناانسان. ناانسانهايي که انسانها ميخورند، در آزمايشهاي علمي به کار ميبرند، شکار ميکنند، به تله مياندازند و يا به شيوه هاي گوناگون مورد استثمار قرار ميدهند، موجوداتي زنده اند که زندگيشان براي خودشان، مستقل از جهان نيستند، بلکه از وجود خود « موجودات » فايده يشان براي ما، اهميت دارد. آنان صرفاً جزو آ گاهي دارند و آنچه برايشان پيش ميآيد براي خودشان بس مهم است. هر موجودي که زنده باشد، ميکوشد که در زندگي گليمش را از آب بيرون بکشد... و اين کوشش براي خودش اهميت حياتي دارد.

زندگي همواره با مجموعه يي از نيازهاي زيستي، فردي و اجتماعي همراه است. برآوردن اين نيازها مايه ي لذت و خرسندي ميشود و برنياوردنشان، موجب ناخرسندي و رنج. در شاهراه و کوره هاي زندگي، همه ي جانداران، و براي نمونه، آن ناانسانهايي که در آزمايشگاههاي علمي و يا در دامداريهاي انسانها زندگي ميکنند، همچنانکه انسانها، افرادي زندهاند، و بنابراين، اصول رفتاري ما در قبال ايشان بايد بر مبناي همان اصول اخلاقي باشد که در قبال يکديگر به کار ميبريم.

اصول رفتاري انسان، در عميقتري ن معنايش، ب ر ارزش مستقل فرد بنا شده است: ميزان استحقاق اخلاقي يک نفر انسان در اين نيست که تا چه اندازه براي پيشبرد منافع ديگر انسانها مفيد است، زيرا مفيد هم که نباشد، باز از ديدگاه اخلاقي مستحق است و اگر کسي با او چنان رفتار کند که ارزش حرمت فردياش مخدوش شود، ابتداييترين حقوق بشر را زير پا گذاشته است: يک نفر انسان، چه مفيد باشد چه نامفيد، حق و حرمت حيات دارد!

خواست فلسفه ي حقوق حيوانات اين است که همين منطق ساده ي حقوقي در مورد فردهاي ناانسان نيز به کار برده شود، زيرا هر برهان معقولي که در اثبات ارزش استقلال حياتي يک فرد انسان بياوريم، منطقاً ما را به اين نتيجه ميرساند که ديگر فردهاي زنده، يعني حيوانات ناانسان نيز چنين به شمار روند. به همين منوال، هر برهان معقولي که براي لزوم رعايت « نفر » ارزشي دارند و بنابراين بايد
حقوق بشر بياوريم، منطقاً ما را به اين نتيجه ميرساند که نابشران نيز حقوقي دارند که بايد رعايت کنيم.

فلسفه ي حقوق حيوانات اين حقيقتِ معمولا پذيرفته شده را ميپذيرد و بر آن تأکيد ميگذارد که در جامعه ي بشري، زن براي خدمت به مرد به وجود نيامده، و نه سياه پوست براي خدمت به سپيدپوست، و نه نادار براي خدمت به دارا، و نه ناتوان براي خدمت به توانا... اما فلسفه ي حقوق حيوانات گامي از اينجا گامي فراتر ميگذارد و به توضيح و توجيه ارزش مستقل و حقوقِ ذاتيِ نابشران نيز ميپردازد و اطلاعاتي علمي و بيطرفانه و استدلالهايي اخلاقي عرضه ميکند تا نشان دهد که نابشران نيز به وجود نيامده اند تا به بشر خدمت کنند... ادامه در لینک زیر:

http://vegankind.ir/u-files/pdf/TRegan-MMehrban_Animal-Rights-Philosophy_Persian.pdf

3144 بازدید
رای دادن به این مورد
(0 رای)
منتشر شده در مطالب ویژه
کد خبر: 1132

ارسال نظر