امروز: جمعه 24 آذر 1396 برابر با 15 دسامبر 2017

آخرين اخبار
سه شنبه, 08 مرداد 1392

    کمی اندیشه کنیم
    جنگ انسان و طبیعت تا کی؟

سه شنبه, 08 مرداد 1392

این شعر زیبا از آقای عباس ترین و از مجموعه شعرهای کتاب "ماه روی صندلی" است.

سه شنبه, 08 مرداد 1392

در شعرهای احمد شاملو طبیعت و ستایش آن، برجسته و عریان است.

صفحه7 از10